Técnicas Básicas Prácticas Sólo 2 personas Drills Defensa Personal Otros
Maite Tsuki
Gyaku Tsuki
 Gancho
Age Tsuki
Mae Geri
Mawashi Geri
Yoko Geri
Mikazuki Geri
Ushiro Geri
Ushiro Ukemi
Mae Mawashi Ukemi
Tsuki Waza
Heishu Waza
Shiho Uke Waza
Haishu Waza
Keri Waza
Ukemi Waza
Ne Keri Waza Kamae Waza
Kata Taisabaki
Kata ChoKyu
Tachi Keri Waza
Tegumi (1,6)
Tsuki Futari Geiko
Heishu Futari Geiko
Haishu Futari Geiko
Keri Futari Geiko
Kamae Futari Geiko
Shiho Uke Futari Geiko
Demostración de todas Las auto defensas  

Agradecimiento a Sensei Robert KIng de Koryu Uchinadi NewCastle.